Strategische sessie 'I-strategie'

In de meeste organisaties is de afgelopen tijd de aandacht vooral uitgegaan naar outsourcing: het selecteren en contracteren van een outsourcingsleverancier en het inregelen van de dienstverlening. De aansturing van deze leverancier vraagt in het algemeen ook continu de aandacht.

Door deze focus op outsourcing is de aandacht voor de ICT-strategie (in het bijzonder de informatiestrategie) vaak achter gebleven.

Met de door mij ontwikkelde 3-daagse Strategie sessie 'I-strategie' wil ik de aandacht weer op die I-strategie vestigen. Deze is immers een belangrijke basis voor het optimale beheer van de informatievoorziening en de (technisch gerichte) aansturing van de informatievoorziening-infrastructuur (de technische ICT-infrastructuur, applicaties en gegevens).

Vaak is slechts een herijking van de I-strategie nodig. Door opnieuw en expliciet de aandacht op de I-strategie te vestigen, ontstaat een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de informatievoorziening.

In deze strategische sessies richt ik mij primair op:

 • de behoeften welke door de business zijn geformuleerd en de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd;
 • het onderkennen waar en met welke ICT-middelen de business beter c.q. verder kan worden ondersteund, i.h.b.:
  • de positie van het bedrijf in de markt,
  • de samenwerking met klanten,
  • en de kwaliteit van dienstverlening,
  • kostenbesparingen,
 • en de realisatie daarvan;
 • optimalisatie van het beheer: organisatie, 'technische' maatregelen en aansturing van leveranciers;
 • het benoemen van verbeterplannen en optimalisaties.

Het gaat derhalve niet (direct) om een herijking van het informatiebeleid, doch om de wijze waarop het beleid wordt gerealiseerd, het beheer wordt uitgevoerd, kansen, mogelijkheden, knelpunten, issues en acties om pro-actief de kwaliteit van het beheer en de informatievoorziening te verbeteren.

Deze strategie sessies staan daarbij volledig in het teken van mijn motto:

"De informatievoorziening moet rendement opleveren"

De brochure van de strategische sessie over de informatiestrategie kunt u downloaden door te klikken op deze link

Quick Assessment van Outsourcing

Het is opvallend hoe vaak ik de laatste tijd gesprekken voer waarbij wordt gesteld dat de outsourcing niet de gewenste resultaten oplevert. De prestaties van de leverancier zijn onder de maat en het rendement van de outsourcing staat onder druk!

Daarbij wordt de wens uitgesproken om op korte termijn verbetering in de situatie te verkrijgen.

Om in te spelen op deze problematiek heb ik een 5-daagse workshop ontwikkeld: 'Quick Assessment van Outsourcing'.

Specifieke doelen van de workshop zijn:

 • het verkrijgen van inzicht in de status en de resultaten van de outsourcing

li>het benoemen van maatregelen die op korte termijn tot verbetering leiden

De workshop is specifiek gericht op een tussentijdse evaluatie en gericht op de gewenste korte termijn resultaten. Het is derhalve geen workshop die aan de basis ligt van een herbezinning op de outsourcingsrelatie of een beslissing over een eventuele her-aanbesteding. Daarvoor is een andere (uitgebreidere) aanpak nodig.

In de workshop kunnen ook specifieke doelen en aandachtspunten worden meegenomen die in de voorbereiding worden benoemd.

Op basis van de informatie van de deelnemers, is een gedegen inzicht te verkrijgen in de knelpunten die bij de outsourcing worden ervaren. Vanuit mijn meer dan 10-jarige ervaring met outsourcing kan ik bovendien helpen om verbetermaatregelen te benoemen.

De ervaring heeft geleerd dat er vaak (veel) knelpunten zijn die op korte termijn kunnen worden verbeterd terwijl de investering (tijd en geld) relatief klein is!

De brochure 'Workshop Quick Assessment van Outsourcing' kunt u downloaden door te klikken op deze link.